INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. KLAUZULA INFORMACYJNA WZGLĘDEM PACJENTÓW ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 40-752 Katowice, ul. Medyków 16 tel. 32 207 15 00, fax. 32 207 15 46
www.gczd.katowice.pl adres e-mail: sekretariat@gczd.katowice.pl

PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE (obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO)

Szanowny Pacjencie oraz Opiekunie Pacjenta,

jako Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych czyli takich informacji o Tobie, po których łatwo można Cię zidentyfikować (np. nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu) oraz ważnych danych dotyczących Twojego zdrowia i przebiegu leczenia.

Ty masz prawo do ochrony swoich danych osobowych, a my odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej postawie?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach zdrowotnych na postawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku specyficznych świadczeń zdrowotnych zastosowanie znajdą dodatkowo właściwe przepisy szczegółowe. Z kolei przy udzielaniu świadczeń pacjentom unijnym, podstawę prawną stanowią także przepisy europejskiej dyrektywy transgranicznej. Podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Niepodanie danych może być podstawą odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Wykorzystujemy zatem Twoje dane osobowe do udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, a także do zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

Informacja o Twoich danych osobowych jest również potrzebna dla zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego na postawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Ponadto Twoje dane możemy przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit f) RODO. Twoje dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres wskazany dla przechowywania dokumentacji medycznej przepisami art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z zasadą ogólną jest to okres 20 lat; dla dokumentacji dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia – 22 lata; dla dokumentacji zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników – 30 lat; dla zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta – 10 lat; dla skierowań na badania lub zleceń lekarza – 5 lat; dla skierowań na badania lub zleceń lekarza, w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – 2 lata.

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przekazujemy następującym odbiorcom:

W przypadku serwisowania aparatury medycznej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Twoje dane osobowe zapisane w tej aparaturze zostaną przekazane usługobiorcy pod warunkiem, że dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony danych lub klauzul umownych, o których mowa w art. 46 RODO lub Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ich ochrony.

Jakie masz uprawnienia?

Masz prawo żądania dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, w tym również otrzymania kopii danych, które na Twój temat przetwarzamy.

Masz prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, czyli poprawienia danych nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych.

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jak się z nami skontaktować?

Możesz napisać do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Adres e-mail: iodo@gczd.katowice.pl

Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 16, 40-752 Katowice