Deklaracja dostępności

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://erejestracja.gczd.katowice.pl
Data pierwszej publikacji strony internetowej: 2021.09.30
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021.09.30

Stan dostępności cyfrowej

Wersja tekstowa portalu jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Wersja graficzna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.09.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej informatycy@gczd.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 2122071542 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. W zgłoszeniu podaj:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone problemy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, ul.Medyków 16, 40-752 Katowice